LiveZilla Live Help
Adulti      CopiiDus    Dus-Intors

Abonare Newsletter

565 Eur
100 € *

CONTRACT-CADRU
de comercializare a pachetelor de servicii Turistice
Nr. ............. din .................

Partile contractante 
SC ROCK 'N' ROLL TRAVEL SRL, cu sediul social situat in Bucuresti, str Rasovita nr. 26, sector 3, inregistrata la ORC- de pe langa Tribunalul Bucuresti cu J40/1752/2011, C.U.I 28051020,  IBAN: RO94RZBR0000060013288574   RON       Raiffeisen Bank   , sucursala Baba Novac,  titulara a Licentei de turism nr. 5981/2011, tel: 021 3240330, e-mail: office@rocktravel.ro,  www. rocktravel.ro , denumita în continuare Agentia                                   si  

Turistul/reprezentantul Turistului,  domnul/doamna ....................................., domiciliat/domiciliata în ........................., telefon fix.....................tel mobil: ..............., e-mail:.....................................posesor/posesoare a cartii de identitate/ pasaport seria ............ nr. ......................, eliberat/eliberata de ................ la data de ...................., CNP:..................................................................... de comun acord au convenit la încheierea prezentului contract. 

 I.Conditii generale:Agentia de turism  ROCK 'N' ROLL TRAVEL organizeaza si comercializeaza pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, direct sau prin intermediari.Contractul de comercializare a serviciilor turistice da nastere raportului juridic dintre ROCK 'N' ROLL TRAVEL si Turist, fiind supus reglementarilor Codului Civil si Codului Comercial, precum si Ordonantei Guvernului nr. 107/ 30.07.1999, cu modificarile ulterioare.

II. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihna tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, si eliberarea documentelor de plata.

 III. Pretul 1. Pretul contractului este .............................. si cuprinde costul serviciilor turistice efective si comisionul Agentiei. Avansul este de...................................., iar plata finala se va face pana la data inscrisa pe factura emisa.2. Daca plata contravalorii sumei in valuta se va face in RON, Agentia va percepe Turistului un coeficient de risc valutar de 2% aferent cursului BNR din ziua platii.

 IV. Drepturile si obligatiile Agentiei 1.Agentia se obliga sa depuna eforturi pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la timp.2.Agentia se obliga sa informeze Turistul corect si complet, in scris sau verbal cu privire la pretul serviciilor oferite, destinatie, ruta, mijloacele de transport utilizate, tipul unitatilor de cazare, serviciile de masa si specificul acestor servicii.3.Agentia nu se obliga sa informeze Turistul cu privire la regimul pasapoartelor si al vizelor si formalitatile de sanatate necesare pentru calatorie si sedere. 4.Agentia isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica Turistii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii.Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare. In astfel de cazuri nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului, in care programul turistic a fost realizat.  In cazul in care la unitatea de cazare confirmata este suprarezervare - " overbooking" - Agentia de turism este obligata sa asigure cazarea la aceeasi  categorie de cazare cu cea confirmata ; in cazul in care varianta de cazare oferita ca alternativa este clasificata inferior , Agentia de turism este obligata sa returneze diferenta de tarif dintre diferentele de confort.5.Agentia  nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse Turistului de aceste intarzieri).6.Agentia  se obliga sa anunte Turistul cu privire la eventualele modificari privind elementele esentiale ale contractului, inclusiv cu privire la anularea programului turistic, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte, daca acestea se produc din motive imputabile ROCK 'N' ROLL TRAVEL.7. Agentia poate sa modifice pretul contractului, în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi si ale taxelor de Turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. 8. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri: a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza Turistului; b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport ,conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale etc.).  In astfel de cazuri Agentia nu raspunde pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc. In cazul intarzierilor, Turistul nu poate renunta la obligatiile asumate prin contract.c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

 V. Drepturile si obligatiile Turistului1.Turistul are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de ROCK 'N' ROLL TRAVEL., inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Pretul si programul pachetului de servicii se va descrie in programele anexe acestui contract.2. Turistul raspunde pentru corectitudinea datelor furnizate agentiei la rezervare (ex. nume prenume, data nasterii, nr. pasaport, domiciuliu etc.)3.In cazul in care continutul Bonului de Comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, Turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea sumelor deja platite. 4.Turistul are dreptul sa faca cunoscut agentiei vanzatoare solicitarile sale speciale, in momentul efectuarii comenzii care pot fi incluse in contract, cu titlu informativ, daca sunt acceptate de cele doua parti. 5. In cazul in care Turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa transfere contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile prevazute in pachetul de servicii turistice contractat, cu conditia anuntarii in scris a agentiei de cedarea pachetul sau de servicii. Atat Turistul cat si cel care preia contractul sunt responsabili, in mod solidar, de plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestor cedari. Pentru calatoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor cu achitarea costurilor aferente. Pentru modificare de nume se percepe o taxa de 25 € de persoana. 6.Turistul poate, in orice moment, sa rezilieze partial sau integral contractul incheiat cu Agentia de turism, cu conditia notificarii in scris a rezilierii; daca motivul rezilierii nu este imputabil agentiei de turism, Turistul va despagubi pe ROCK 'N' ROLL TRAVEL pentru prejudiciul creat. Pe parcursul desfasurarii programului, Turistul poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz Turistul nu are dreptul la despagubiri.7.Turistul  poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.8.Turistul are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de agentie si sa  retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei vanzatoare, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal). 9.Turistul are obligatia sa sesizeze toate erorile si neconcordantele fata de serviciile comandate, imediat ce ele sunt constatate sau in termen de 5 zile de la sfarsitul sejurului; sesizarea se face in forma scrisa si numai in nume propriu, la fel ca si confirmarea primirii acesteia de catre ROCK 'N' ROLL TRAVEL. Reclamatiile ulterioare sau cele formulate altfel decat in scris sau fara confirmarea primirii, nu vor fi luate in considerare. Agentia se obliga sa inainteze Turistului un raspuns scris la sesizarile depuse la sediul sau, in termen de maxim 30 zile calendaristice.10.Turistul  are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turisticcontractat. Toate cheltuile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Turist a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.11.Daca Turistul nu beneficiaza total sau  partial de serviciile comandate din motive neimputabile agentiei ROCK 'N' ROLL TRAVEL, acesta nu poate pretinde acesteia restituirea contravalorii lor.12.Turistul are obligatia sa despagubeasca firma transportatoare daca produce pagube  in autocar pe parcursul calatoriei.13.In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, Turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor în Romania, respectiv : in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament; în statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face începand cu ora 12,00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12,00 a zilei urmatoare celei  inscrise pe bilet. 14.În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, Turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite. 15.Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii referitoare la modificarea uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, hotararea sa de a opta pentru: a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau b) acceptarea noilor conditii ale contractului. 

16. În cazul în care Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, Turistul are dreptul: 
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie; 
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret; 
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului. 

17.Daca Turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si încheierea unui nou contract.

18.Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. 

19.Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor turistice. 

20. Turistul are obligatia sa respecte conditiile si termenele de plata. in cazul nerespectarii conditiilor si termenelor de plata Agentia are dreptul la urmatoarele:a) sa anuleze rezevarea si sa rezilieze contractul de calatorie - caz în care Turistul este obligat sa plateasca penalizarea conform conditiilor de renuntare. In cazul unui avans deja achitat Agentia are dreptul de a pastra avansul respectiv ca si penalizare aferenta renuntarii. b)sa intrerupa complet sau sa furnizeze partial serviciile comandate, pana cand achitarea datoriilor de catre Turist este inregistrata.   c)In cazul in care pana la data calatoriei nu este inregistrata plata integrala aferenta sejurului comandat, acest fapt se considera a fi renuntare si intra in vigoare penalizarile aferente conditiilor de renuntare din prezentul contract.

21.Turistul r?spunde pentru siguranta  propriilor bagaje.

 VI. Tarife, Preturi, Conditii si Termene de Plata1.Preturile si tarifele pachetelor de servicii sunt stabilite prin contract. Orice modificare (referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului) la cererea titularului din contract se taxeaza cu 25 euro de persoana; schimbarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului.2.Preturile si tarifele cuprind atat contravaloarea serviciilor de baza cat si contravaloarea serviciilor suplimentare solicitate de Turist precum si a eventualelor taxe obligatorii.3.Preturile si tarifele pot fi modificate unilateral de ROCK 'N' ROLL TRAVEL ca urmare a variatiilor costurilor de transport, inclusiv costul carburantului, redeventelor si taxelor aferente serviciilor rutiere, feroviare, aeriene sau navale, a taxelor de Turist sau a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.4.In cazul in care pretul stabilit prin contract este majorat cu peste 10%, Turistul poate rezilia contractul, cu dreptul de recuperare a sumelor achitate, notificand agentiei intentia de reziliere, in scris, in termen de 5 zile de la data comunicarii preturilor majorate. 5.Turistul are obligatia sa achite 30% din pretul serviciilor solicitate in momentul efectuarii comenzii sau al semnarii contractului daca nu a fost facuta comanda iar restul sumei trebuie achitata pana cel tarziu cu 21 de zile inainte de inceperea programului, daca in oferta solicitata nu se stipuleaza alte termene. Daca comanda intervine in intervalul celor 21 de zile, serviciile vor fi achitate integral la data semnarii comenzii.6.Nerespectarea de catre Turist a termenelor de plata da dreptul agentiei sa rezilieze contractul si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite. 

VII. Modificari, Retrageri, Anulari1.In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, aceasta va informa Turistul cu cel putin 10 zile inainte de data plecarii, iar acesta urmand sa comunice agentiei in termen de 3 zile de la primirea instiintarii hotararea sa de a opta fie pentru rezilierea contractului fara plata de penalitati, fie acceptarea noilor conditii ale contractului. Turistul nu poate modifica unilateral nici una din prevederile contractului.2.In cazul in care Turistul reziliaza contractul ca urmare a modificarilor impuse de Agentie sau acesta  anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, Turistul poate opta fie pentru acceptarea la acelasi pret a unui alt pachet de servicii Turistice de calitate echivalenta sau superioara, fie  pentru acceptarea unui pachet de servicii de calitate inferioara, cu rambursarea diferentei de pret, ori pentru rambursarea integrala a sumelor achitate.3.In cazul in care Turistul  solicita efectuarea unor modificari in contract, cum ar fi modificarea datei de plecare, a numelui, a localitatii sau a hotelului, Agentia  poate solicita despagubirea cu o suma egala cu suma de anulare-decomandare.4.In cazul in care Turistul nu achita integral contravaloarea pachetului de servicii turistice contractat pana la data inscrisa in contract sau reziliaza contractul pentru un motiv care ii este imputabil, acesta va despagubi ROCK 'N' ROLL TRAVEL pentru prejudiciul creat. Despagubirea se poate ridica la maxim pretul serviciilor turistice care fac obiectul contractului in functie de momentul in care intervine cererea de reziliere, astfel:a). 25% din costul excursiei pentru retragerea cu pana la 40 zile inainte de plecare/intrare.b). 50% din costul excursiei/sejurului pentru retragerea in intervalul 39-20 zile inainte de plecare/intrare.c). 100% din costul excursiei/sejurului pentru retragerea in intervalul 19- 0 zile inainte de plecare/intrare.d).In cazul rezervarilor de tip "Early booking", penalizarea pentru anulare, modificare de sejur este de 100% din valoarea pachetului. In cazul unor modificari de nume, numar de persoane, tariful rezervarii va fi recalculat la suma intreaga, fara Early booking.5.Pentru programe operate de alti touroperatori parteneri ai ROCK 'N' ROLL TRAVEL , se vor respecta conditiile de retragere, anulare si penalizare ale acestora. 6. In cazul in care oferta turistica are prevazute alte conditii de Modificari, Retrageri, Anulari fata de cele din contract (cap VII, pct. 4.a,b,c,d) atunci acestea devin valabile pentru pachetul de servicii contractat.7. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale. 8. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.  9.In cazul in care Turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 10.Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si în cazul în care Turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este întors de la granita de catre politia de frontiera. 11.In cazul nerespectarii termenelor de decomandare/anulare prevazute, responsabilitatea revine Turistului, respectiv Agentiei.12.Turistul nu poate solicita despagubiri Agentiei in cazul in care anularea s-a facut ca urmare a nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in programul anexa, a unui caz de forta majora , si in cazul in care Turistul a fost informat in termen de 10 zile calendaristice asupra acestor modificari.Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de r?spundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.13.In cazul in care Turistul  decomanda pachetul de servicii din motive medicale, rambursarea contravalorii pachetului de servicii turistice se va face de catre compania de asigurare, si numai pe baza unei asigurari storno, incheiata la contractarea pachetului.14.Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare. 15.Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. 

VIII. Reclamatii si Litigii, Raspunderea Contractuala1.Deficientele constatate de catre Turist la fata locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii Turistice contractat, vor fi sesizate prompt, clar si explicit, in scris, atat agentiei ROCK 'N' ROLL TRAVEL, in termen de maxim 3 zile de la intoarcerea din sejur.2.Turistul nu va fi despagubit daca reclamatia survine dupa termenul de 3 zile de la intoarcerea din excursie si nu are la baza confirmarea reprezentantului local. In cazul în care nu exista responsabil/reprezentant local, directorului hotelului, directorului restaurantului sau receptionerei, iar Turistul/Turistii  vor intocmi la fata locului un proces verbal de constatare.3.Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Agentia nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului.4.Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind cea de la sediul ROCK 'N' ROLL TRAVEL.5.Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia cazurilor in care neindeplinirea sau indeplinirea defectuasa se datoreaza Turistului, cand neindeplinirea obligatiilor este atribuita unui tert care nu este parte la contract, iar cauzele nu puteau fi prevazute sau evitate sau cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.6.Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de catre  Agentie a serviciilor cuprinse in contract, responsabilitatea acesteia privind despagubirea Turistului nu poate depasi pretul pachetului de servicii Turistice inscris in contract, respectiv contravaloarea serviciilor care nu au fost prestate.7.In cazul intermedierii de catre ROCK 'N' ROLL TRAVEL a serviciilor de transport aerian, naval, feroviar sau rutier, acestea intra sub incidenta reglementarilor impuse de transportator, Agentia nefiind raspunzatoare de defectarea acestora sau modificarile in structura de organizare a transportului.

IX.  Asigurari1.Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea Omniasig Vienna Insurance Group cu Polita de asigurare seria I nr. 51298/19.02.2018, valabila pana la 06.03.2019.  2.Facultativ, Turistul are posibilitatea incheierii unei polite  de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, asigurare pentru bagaje sau pentru riscul de anulare a calatoriei.3. Agentia va recomanda, optional, incheierea asigurarii storno, care acopera penalitatile pe care ar trebui sa le suporte Turistul in cazul în care renunta la calatorie datorita urmatoarelor situatii: deces, imbolnavire grava, citare intr-un proces, etc. Acest contract de asigurare storno se intocmeste in momentul semnarii contractului de prestari servicii turistice, prima de asigurare variind in functie de valoarea totala a pachetului de servicii turistice . In momentul intocmirii contractului de asigurare storno Turistul va lua la cunostinta si va respecta prevederile asiguratorului privind conditiile de asigurare in cazul riscului de anulare a calatoriei. 

X.Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele: a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz; b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice.  

XI.Conditii de calatorie1.In functie de destinatie, Turistii trebuie sa posede pasaport sau carte de identitate. Documentele trebuie sa fie valabile minim 6 luni de la data intoarcerii;2.Minorii care calatoresc doar cu unul dintre parinti, vor trebui sa prezinte la vama acordul notarial al parintelui care nu insoteste minorul;3.Minorii care calatoresc neinsotiti de nici unul dintre parinti, vor trebui sa prezinte la vama acordul notarial al ambilor parinti, copie dupa pasaport/carte de identitate, iar adultul insotitor trebuie sa prezinte cazierul judiciar. Mai multe informatii pe http://www.politiadefrontiera.ro

XII. Dispozitii finale 
1.Prezentul contract contine 6 (sase) pagini si a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 2.Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare. 3.Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca Turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare. 4.Contractul corespunde prevederilor legale in vigoare la data redactarii. El poate suferi modificari impuse de noua legislatie.5. SC ROCK 'N' ROLL TRAVEL  SRL este operator de date cu caracter personal, inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 20738, si  prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dvs prin acest document, avand ca scop colectarea datelor pentru: furnizarea de servicii turistice, emiterea rezervarilor serviciilor turistice comandate, precum si in vederea mentinerii contactului cu dvs, pentru a va tine la curent cu activitatea noastra. Prin furnizarea datelor dvs personale, intelegeti si sunteti de acord cu transferarea acestora catre: tour-operatorii parteneri si furnizorii de servicii turistice din tara si strainatate. Administram datele dvs personale pe durata necesara pentru furnizarea serviciilor de mai sus. Daca, pe viitor, societatea va fi achizitionata de o terta parte, este posibil ca datele sa fie transmise pentru continuarea fara probleme a activitatii de afaceri. Furnizam datele dvs autoritatilor competente si instantelor de judecata la cerere si în cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta.

 

Agentia,                                                                                                    Turist,                                                                                                                           
ROCK 'N' ROLL TRAVEL